Notar

Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.

Notariatul în Republica Moldova – este o instituţie de drept public, autorizat să asigure în conformitate cu legea protecţia drepturilor și intereselor legitime a persoanelor și a statului prin elaborarea actelor notariale în numele Republicii Moldova. Notariatul activează conform Constituţiei Republicii Moldova, legii în vigoare, altor acte normative, precum și altor tratate internaţionale, în care una din părţi este Republica Moldova.

Competenta notarului

Notarul indeplineste urmatoarele acte notariale:
 • autentificarea actelor juridice (testamente, procuri, contracte);
 • procedura succesorala notariala si eliberarea certificatului de mostenitor;
 • eliberarea certificatelor de proprietate;
 • certificarea unor fapte, in cazurile prevazute de lege;
 • legalizarea semnaturilor de pe documente;
 • actele de protest al cambiilor;
 • prezentarea cecurilor spre plata si certificarea neachitarii lor;
 • legalizarea copiilor de pe documente si a extraselor din ele;
 • efectuarea si legalizarea traducerilor documentelor;
 • transmiterea cererilor persoanelor fizice si juridice altor persoane fizice si juridice;
 • primirea in depozit a sumelor banesti si titlurilor de valoare;
 • primirea documentelor la pastrare;
 • intocmirea protestului de mare;
 • asigurarea dovezilor;
 • eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a
 • medierea in conditiile legii;
 • investirea cu formula executorie a actelor notariale;
 • alte operatiuni care nu contravin legislatiei.

Notarii dau consultatii in materie notariala, altele decit cele referitoare la continutul actelor notariale pe care le indeplinesc si participa, in calitate de specialisti desemnati de parti, la pregatirea si intocmirea unor acte juridice cu caracter notarial.
In indeplinirea atributiilor sale, notarul are competenta generala, cu exceptia urmatoarelor situatii:
 • procedura succesorala notariala este de competenta notarului care isi desfasoara activitatea pe teritoriul unde defunctul a avut ultimul domiciliu;
 • in cazul mostenirilor succesive, mostenitorii pot alege pe oricare din notarii care desfasoara activitate pe teritoriul unde defunctul a avut ultimul domiciliu;
 • actele de protest al cambiilor se fac de notarul care desfasoara activitate pe teritoriul unde se face plata;
 • eliberarea duplicatului de pe actul notarial se face de notarul in a carui arhiva se pastreaza originalul acestuia; precum si
 • in alte cazuri prevazute de legislatie.

Desfacerea căsătoriei la notar

 • Începând cu 1 martie 2019, notarul are competenţa de a instrumenta procedura de desfacere a căsătoriei prin acordul soţilor (art. 11 alin.(l) lit.r) a Legii nr.246 privind procedura notarială).
  În faţa notarului poate fi desfăcută atât căsătoria soţilor fară copii minori comuni, cât şi a soţilor cu copii minori comuni, adoptaţi sau concepuţi.
 • Cererea de desfacere a căsătoriei prin acordul soţilor poate fi depusă la oricare notar.
  La cererea de desfacere a căsătoriei, se vor anexa actele prevăzute în art.41 alin.(3) a Legii Nr.246/2018 privind procedura notarială, şi anume:
  a) copiile certificatelor de naştere ale soţilor,
  b) copiile certificatelor de naştere ale copiilor minori existenţi,
  c) copiile actelor de identitate ale soţilor,
  d) certificatul de căsătorie emis de autorităţile competente ale Republicii Moldova, în original şi o copie legalizată a acestuia.
  La depunerea cererii de desfacere a căsătoriei, soţii vor declara pe proprie răspundere, în conţinutul cererii de desfacere a căsătoriei, despre faptul existenţei copiilor minori comuni rezultaţi din căsătorie/adoptaţi/din afara căsătoriei şi vor anexa copiile certificatelor de naştere ale copiilor existenţi.
 • La etapa depunerii cererii de desfacere a căsătoriei, este obligatorie prezența ambilor soți. Etapele următoare ale procedurii de desfacere a căsătoriei, ulterioare celei de depunere a cererii: autentificarea contractelor de stabilire a pensiei de întreţinere şi a domiciliului copiilor minori, după caz a contractului de partaj a averii comune în devălmăşie, eliberarea încheierii de desfacere a căsătoriei, expedierea actelor necesare pentru înregistrarea divorţului, cu ridicarea ulterioară de către solicitant a certificatului de divorţ de la ASP, care pot fi îndeplinite și prin reprezentant în baza procurii.
 • La expirarea termenului de 30 de zile, soţii urmează să se prezinte la notar pentru a susţine cererea de divorţ sau pentru a o retrage. Dacă soţii îşi exprimă consimţământul liber şi neviciat pentru desfacerea căsătoriei, şi sunt îndeplinite cumulativ şi celelalte condiţii legale prevăzute de Codul Familiei Republicii Moldova pentru desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, notarul emite încheierea de desfacere a căsătoriei.

Perfectarea moștenirii

 • Moștenirea (succesiunea) poate fi perfectata după ultimul domiciliu al decedatului / viza de domiciliu. Competenta mea teritoriala: Balti, Sadovoe, Elizavetovca
 • La adresare urmează sa pe prezentat: Certificatul de deces, actele de stare civilă, ce atesta rudenia, actele de proprietate asupra averii moștenite sau comunicarea adresei bunului imobil, pașaport, buletin de identitate.
 • Copiile actelor sus - menționate sau informația poate fi expediata la posta electronica agachi.aliona@mail.ru sau la viber +373 79452110.
 • Puteți adresa întrebări, voi răspunde.

Înregistrare online

Admiterea este prin programare.

Contact

 • Republica Moldova
 • Balti, str. Puskin 44
 • agachi.aliona@mail.ru
 • * Recepția se face prin programare.
 • 0231-63-402
 • 0680-45-045
 • 0794-52-110

Pe hartă